Idrettsskule

Eit heilårleg og variert aktivitetstilbod!

Kva er Kvam Langrenn- og skiskyttarklubb si idrettskule?

Vår idrettsskule er eit variert aktivitetstilbod kor born får prøva fleire ulike idrettar i fleire miljø, for eksempel i skogen, i sal, på snø, på is eller i vann. Det leggjast vekt på å utvikle ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa bornas utviklingsnivå.

Kvam LSK har hovudansvar for alle aktivitetane, men fleire av aktivitetane vert gjennomført som eit samarbeid med andre idrettslag/aktivitetsmiljø i Kvam.

Idrettsskulen er:
– open for alle born i alderen 7-12 år
– forankra i idrettslagets styre og følgjer idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og bestemmelser om barneidrett
– eit heilårleg tilbod som skal gi eit variert opplæringstilbod, i ulike miljø, kor aktivitetane følgjer årstidene.
– delt opp i ulike aldersgrupper med kvar sin årsplan som viser aktiviteter veke for veke
– leia av aktivitetsleiarar som eit minimum har aktivitetsleiarkurs i barneidrett eller tilsvarande
– eit lågterskeltilbod der klubben held/leiger spesialutstyr som rulleski, skiskyttarvåpen, klatreutstyr med meir

Årsplan idrettskulen 2017

Prisar, påmelding og praktisk
– kr. 900,- per born pluss medlemskap (ordinær skitrening/skileik om vinteren er inkludert i prisen)
– Medlemskap i Kvam LSK – enkeltmedlemskap kr. 300,- og familiemedlemskap kr. 500,-.
– Frist for påmelding: snarast og seinast innan 12. januar til e-post: kvamlsk@hotmail.com

Skriv fullt namn, fødselsdato, namn på foreldre, e-post og mobil på føresette. Om ein ynskjer  familiemedlemsskap må du skrive namn og fødselsdato for alle som medlemsskapet skal gjelde for.